СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С
ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ
КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 02.06.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „Ценкор” ЕООД и
Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.005-2426 „Решения в
областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и
средните предприятия”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и
устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към
компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и
киберсигурността в малките и средните предприятия”.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „Ценкор“ ЕООД, която да
допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на предприятието чрез внедряване на
информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на
дигитализация.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е повишаване
нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се
подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0 .
Допълнително, инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход
чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятието.

Срок на договора: 12 месеца (02.06.2023 – 02.06.2024 г.)

Място на изпълнение: град София

Стойност на договора: 20 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 20 000 лв